Omschrijving thema's Marketingmonitor


Uw klanten

 

1. Klantstrategie
De klantstrategie omvat heldere, duidelijke doelstellingen op het gebied van klanten kiezen werven en binden. Daarnaast geeft de strategie aan welke acties moeten worden ondernomen om deze doelstellingen te bereiken. De klantstrategie is leidend voor alle acties richting klanten.

2. Waardecreatie
Waardecreatie ontstaat voor de klant op het moment dat de onderneming producten of diensten levert die tegemoet komen aan de behoeften van de klant op een wijze die in overeenstemming is met de voorkeuren van de klant. Waardecreatie leidt tot waarde voor de onderneming in de vorm van bijv. winst of cash-flow, met een rechtstreeks effect op de continuïteit van de onderneming.

 

De klantstrategie omvat heldere, duidelijke doelstellingen op het gebied van klanten kiezen werven en binden. Daarnaast geeft de strategie aan welke acties moeten worden ondernomen om deze doelstellingen te bereiken. De klantstrategie is leidend voor alle acties richting klanten. Waardecreatie ontstaat voor de klant op het moment dat de onderneming producten of diensten levert die tegemoet komen aan de behoeften van de klant op een wijze die in overeenstemming is met de voorkeuren van de klant. Waardecreatie leidt tot waarde voor de onderneming in de vorm van bijv. winst of cash-flow, met een rechtstreeks effect op de continuïteit van de onderneming.

 

Uw concurrenten

 

3. Concurrentieanalyse
In een goede concurrentieanalyse worden specifieke eigenschappen weergegeven van de producten van de eigen organisatie en van concurrenten. Daarnaast wordt (voor zover mogelijk) gekeken naar de bedrijfsvoering van concurrenten.  Bijvoorbeeld: hoe groot het huidig marktaandeel? Hoe stabiel en geconcentreerd is dit marktaandeel? Wie zijn de concurrenten voor een (nieuw) project? Wie waren uw concurrenten bij de laatste aanbestedingen of offertes? In hoeverre kan uw product of dienst zich meten met andere producten of dienstverleners?

4. Concurrentiestrategie
Op grond van de bevindingen uit de analyse wordt de concurrentiestrategie ontwikkeld. Welk product voor welke doelgroep, waarbij idealiter een unieke marktpositie wordt gekozen of een andere manier van produceren of logistiek.

 

Trends & Ontwikkelingen

 

5. Marktonderzoek
Marktonderzoek in de bouw is het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens die van belang zijn om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de markt die betrekking hebben op de bouwsector. Bijvoorbeeld naar de effecten van de klimaatverandering, demografische ontwikkelingen, industriële ontwikkeling of locatiegericht onderzoek. De uitkomsten van marktonderzoek kunnen worden ingebed in marketing- en of commercieel beleid.

6. Interpretatie
Wanneer voldoende gegevens over de markt, klanten en concurrenten zijn verzameld, worden deze gegevens vertaald en geïnterpreteerd, waarna conclusies worden getrokken. Op grond hiervan kunnen besluiten worden genomen op het gebied van bijvoorbeeld producten, diensten, organisatie en logistiek.

 

Uw organisatie

 

7. Uitstraling
Wat zeggen uw medewerkers tegen uw klanten wanneer hen gevraagd wordt wat uw organisatie voor hen kan betekenen? Vertellen zij allen op enthousiaste wijze hetzelfde of verteld iedereen een ander verhaal?

8. Samenwerking en gedrag
Als het goed gaat met het bedrijf is het niet moeilijk successen te delen. Het delen van negatieve ervaringen met elkaar is veel lastiger. Net als de samenwerking tussen totaal verschillende disciplines binnen uw organisatie, zoals Marketing en Projectleiding. Toch is uitwisseling van gegevens noodzakelijk om inzicht te krijgen in het gedrag van uw klanten in relatie tot uw producten en diensten.

 

Uw producten

 

9. Product-markt-combinaties benoemen en kiezen
In de definitie van een product-markt-combinatie gaat het om het definiëren van een klantgroep, de behoeften van deze klantgroep en de producten/expertise die de organisatie biedt om de klantvraag van deze klantgroep te beantwoorden. Bij de definitie van de klantgroep moet de afbakening zo zijn dat binnen deze klantgroep een vergelijkbare behoefte speelt. Kan de behoefte binnen de groep erg ver uiteenlopen, dan moet de groep specifieker worden gedefinieerd.

10. Conceptontwikkeling
Het doel van een conceptontwikkeling is om een kwantitatieve inschatting te kunnen maken van de te verwachten productkosten, marktacceptatie, ontwerpkaders, ontwerptijd en ontwerpkosten. In de bouw wordt conceptontwikkeling steeds meer toegepast met als doel producten te ontwikkelen waar de klant om vraagt. Daarbij wordt in de bouw vaak gebruik gemaakt van de kennis en kunde van toeleveranciers. Een goede relatie met de verschillende bij een project betrokken partijen heeft effect op het succes.